Instalación equipos de conservación frigorífica

Beneficiario de bono mellora de equipamento por adquisión de equipo de conservación frigorífica